สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด

3  ธันวาคม  2561 นายอุดม  สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เพื่อนำข้อมูลนักเรียนมาใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน และใช้ข้อมูลในการพิจารณากำหนดขนาดของสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น