สพฐ.พัฒนางานอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายธีร์  ภวังคนันท์   ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ.  และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ของผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการณ โรงแรมโกลเด้น  ซิตี้ ระยอง  จังหวัดระยอง

ด้วยงานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพผล บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริการจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัวมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานส่วนกลางที่จะต้องทำหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม และการกำกับ ดูแลงานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒๒๕ คน จากทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการงานอำนวยการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน