ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 2 :โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอไทยเจริญ อำเภอทรายมูล และอำเภอกุดชุม)

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 2 :โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอไทยเจริญ อำเภอทรายมูล และอำเภอกุดชุม)

โดยมีนางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กิจกรรม ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว

รุ่นที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอไทยเจริญ อำเภอทรายมูล และอำเภอกุดชุม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

  1. เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร การจัดการของหน่วยงานในสังกัด
  2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวบุษกร ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)