ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 MCOT HD 30

28 สิงหาคม 2563 นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เวลา 13.10 – 13.45 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในประเด็นแผนปฎิรูปการศึกษาแนวทางใหม่หรือการศึกษายกกำลังสอง การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสู่การเรียนรู้ที่ออกแบบได้ตามความสามารถในศตวรรษที่ 21

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สัมภาษณ์โดยสรุปว่า “…การศึกษายกกำลังสองเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ที่มองการศึกษานอกกรอบจากโรงเรียน เพราะการศึกษาในปัจจุบันเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งต้องยอมรับว่าความรู้วันนี้เก่าเร็วกว่าสมัยก่อน เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาคือเราต้องพยายาม Re-Skill หรือ Up-Skill คนทั้งประเทศให้ได้ หลักการคืออย่าไปมองแค่การศึกษา เราต้องมองที่ทุนมนุษย์ (Human Capital) คือคนไทยต้องเก่งขึ้นทุกวัน พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ การจะทำแบบนั้นได้กระทรวงศึกษามองเป็นสองส่วนหนึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกฝั่งหนึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักการก็คือว่าเด็กไทยจะเก่งได้ครูต้องเก่ง คำว่าเก่งไม่ใช่แค่เฉพาะเนื้อหา แต่วิธีการสอนต้องทันสมัยและถูกต้องด้วย เนื่องจากวิธีการสอนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพราะทักษะยุคปัจจุบันที่เด็กจะต้องมีไม่เหมือนทักษะในคนรุ่นก่อน

ซึ่งกลไกที่กระทรวงศึกษาจะพัฒนาคือต้องแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ก่อน จึงได้จัดเตรียมกลไกขับเคลื่อนการศึกษาไทยยุคใหม่ อันจะนำพาไปสู่การเป็นฐานทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) และแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) กลไกขับเคลื่อนทั้งหมดที่กล่าวมาจะนำไปสู่ความเป็นเลิศของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไทยทั้งระบบ…” นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา กล่าว นอกจากนี้ในรายการฯ ยังมีผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์ HCEMC) ได้แก่ ดร.อาทิตยา ปัญญา นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ และนางสาวรุ่งทิวา สุขศรีพานิช ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานครหากท่านใดมีข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ HCEMC โทร.02-288-5634

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน