โครงการพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก โรงเรียนคุ้มครองเด็ก สพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรได้ดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ให้นักเรียนมีความปลอดภัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อให้สถานศึกษาพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กเข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจาก โรงเรียนคุ้มครองเด็ก จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรและโรงเรียนบ้านดง จำนวน 59 คน ณ ห้องประชุมริมธารรีสอร์ท อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน