สพฐ. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมพิธี “ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีผู้แทนจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกันกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ภายในพิธี นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และการปฏิบัติตามกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง จากนั้น พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวมอบนโยบายในการทำงานร่วมกันระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงาน ป.ป.ช. และร่วมกันกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งมีใจความว่า “ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ เท่าเทียม เที่ยงตรง ยึดหลักกฎหมาย ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้อง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าไปมีส่วนได้เสีย ใช้อิทธิพลหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช้ทรัพย์สินของราชการในเรื่องส่วนตัว ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในทางมิชอบ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ดำรงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อความสุขและความเจริญของประเทศชาติและประชาชน สืบไป”

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน