สพป.นศ.2 จัดกิจกรรม “วัยใสใจเข้มแข็ง”นักเรียน ม.1-3 รร.บ้านปากน้ำ

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรม “วัยใสใจเข้มแข็ง”นักเรียน ม.1-3 รร.บ้านปากน้ำ
**วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัยใสใจเข้มแข็ง ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายธีรพงศ์ รอดอุปการณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
**การทำกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน โดยมี ดร.ปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ, นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวิตรี เสนพรัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และบุคลากร สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ทั้งนี้ การดำเนินโครงการวัยใสใจเข้มแข็งกำหนดจัดขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสังกัด สพป.นศ.2 จำนวน 7 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว โรงเรียนบ้านปากน้ำ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ โรงเรียนวัดควน โรงเรียนวัดเสม็ดจวน โรงเรียนวัดจันดี และ โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน มีทักษะชีวิตในการปฏิเสธสิ่งเสพติด มีเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิต ตลอดจนรู้จักการสร้างกำลังใจให้ตนเองและเพื่อนนักเรียนให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง