สพป.ลำพูน เขต 1 จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการอบรมสัมมนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 เรียนรู้ในสภาพจริงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ 15 วัน ซึ่งได้กล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา และการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ส่งเสริมคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้การดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดย น.ส.เจนจิรา ปัญญาเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการ การดำเนินงานการประเมินติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ โดย น.ส.เกสรีพรรณ ใจคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ การขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม (ต้นแบบ) โดย นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และในช่วงบ่ายเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยนายพันท์ คำพรรษา และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ซึ่งมีผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15 คน ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1