สพป.ลำพูน เขต 1 ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2

ดร. สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับและพบปะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 ณ สพป.ลำพูน เขต 1  โดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง  ในวันที่ 2 กันยายน 2563 กลุ่มอำนวยการ / กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในวันที่ 3 กันยายน 2563  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในวันที่ 7 กันยายน 2563  และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในวันที่ 8 กันยายน  2563  ตามลำดับ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ซึ่งในวันที่ 8 กันยายน  2563  นายยงศักดิ์  เชาว์วุฒิกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  วิทยากรพี่เลี้ยงฯ  ได้เดินทางมานิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระยะที่ 2 อีกด้วย