ศธ. รับมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e – Learning เฉลิมพระเกียรติ ของวิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับโรงเรียน สถานศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e – Learning เฉลิมพระเกียรติ ของวิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับโรงเรียน สถานศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 4 ชุด รวมเป็นเงิน 140,000 บาท จากนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ พล.ร.ต.ธีระพล พึ่งพัฒน์ (ร.น.) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน เป็นต้น โดยมี นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สทร.สพฐ.) นายนิพนธ์ พลเสน ประธานโครงการ e – Learning เฉลิมพระเกียรติ และประธาน วิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e – Learning เฉลิมพระเกียรติ ของวิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับโรงเรียน สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่พัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ ศธ. ประกอบด้วย โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯ ระดับปฐมวัย/อนุบาล โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนฯ บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) ทุกระดับชั้น จํานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท ต่อการใช้งาน 1 โรงเรียน โดย ศธ. จะนําไปเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระบบ Online ให้เป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน และโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

“กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ไม่เพียงเฉพาะการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียนผ่านระบบ Online ด้วย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ Digital Education Excellence Platform : DEEP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้การจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการปฏิรูปประเทศ” ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าว

ด้าน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากทั่วโลกและประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้เกิดผลกระทบกับประชาชนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสถานศึกษาต่าง ๆ จําเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนไม่สามารถไปศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนได้ จนเป็นผลกระทบกับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โครงการ e – Learning เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวง ได้เล็งเห็นความสําคัญด้านการศึกษา ซึ่งถือว่านักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกําลังสําคัญ หากขาดการศึกษาเรียนรู้ จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศได้ รวมทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง จึงได้นําโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e – Learning เฉลิมพระเกียรติ ที่พัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ ศธ. มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในระบบ Online ซึ่งจะมอบให้ ศธ. นําไปเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ของครู นักเรียน และโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากโรงเรียนใดยังไม่มีความพร้อมจัดการเรียนการสอนในระบบ Online สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสื่อการเรียนการสอนฯ ในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมได้ในโอกาสต่อไป

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน