สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563)

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563) เพื่อการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด