ศธ.กำหนดมาตการการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นเป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตการการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 โดยมีนายชนะ  สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.ดำเนินการประชุม

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศคพ. อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีดำริในการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทุกฝ่าย ในการแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้นักเรียนนักศึกษาถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมอบหมายให้ ศคพ. ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดมาตรการการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ

วันนี้จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ศคพ. ประกอบด้วย มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี , มูลนิธิศานติวัฒนธรรม , มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก , องค์กรทำดี โดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี , องค์การ UNICEF เพื่อให้ได้มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ บรรทัดฐานทางสังคม และความต้องการของประชาชน ในการดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัย ความอบอุ่น ความไว้วางใจ ความศรัทธา และการจับผู้กระทำความผิด ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาหากมีเหตุเกิดขึ้น ซึ่งจากการที่ได้รับฟังข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับเป็นประโยชน์อย่างมาก ทำให้เห็นว่ามิติที่จะให้เกิดขึ้นจริงต้องไม่ใช่ที่เด็กอย่างเดียว ไม่ใช่แค่โรงเรียนปลอดภัย บ้านต้องปลอดภัย ชุมชนปลอดภัยด้วย โดยคณะทำงานฯ จะเร่งประมวลผลจากสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่ได้เพิ่มจากการประชุมเพื่อขับเคลื่อน จากนั้นจะประชุมอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 นี้

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน