สพฐ.เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ และบุคลากร ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุค New Normal

วันที่ 14 กันยายน 2563  ดร. นงลักษณ์ เรือนทอง   ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ และบุคลากร ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในยุค New Normal  ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นโครงการที่พัฒนาทักษะและความรู้ ของข้าราชการและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากผ่านการอบรมครั้งนี้แล้ว ทุกท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลต่อไป

ด้วยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรของ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุค New Normal ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 74 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 61 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน และพนักงานราชการ จำนวน 3 คน

โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความรู้ ความเข้าใจในการติดตามประเมินผล  การเสริมสร้างความเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อส่งเสริมทัศนคติ บุคลิกภาพและการใช้เทคนิค ใช้จิตวิทยาในการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร

ทั้งนี้ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ  มีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงาน และเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและเทคนิค ในเรื่อง การบริหารจัดการตามวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) , การคิดและตัดสินใจอย่างผู้บริหารมืออาชีพ , ทักษะการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน , เทคนิคและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย , เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ , เทคนิคการติดตามเพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพแนวใหม่ และฝึกสถานการณ์จำลองทักษะการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น

ศนท.สพฐ. / ภาพ

สตผ.สพฐ. / รายงาน

อ.ฐิติมา ศิริวิโรจน์  ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กพ. เป็นวิทยากรได้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ในเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เพื่อให้บุคลากรเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องทั้งรูปแบบ เนื้อหา มีความชัดเจนรัดกุม และถูกหลักภาษา ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงาน  เป็นเครื่องเตือนความจำและเป็นหลักฐานอ้างอิงสำคัญในการติดต่อราชการ

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นวิทยากรได้ให้ความรู้และแนวคิดในการบริหารจัดการวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โอกาสในวิกฤตโควิค-19 การบริหารจัดการงานติดตามในยุค New Normal ทำให้ผู้คนสนใจเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้น เกิดวิถีชีวิตใหม่ ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี และเกิดรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย ขณะที่การติดตามเอง ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการติดตามให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่ความสำเร็จของงานติดตามในเชิงปริมาณ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การตรวจ ติดตาม และประเมินผลโดย สตผ.ควรติดตามงานประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ

  1. งานตามฟังก์ชั่น
  2. งานตามพื้นที่
  3. งานเชิงยุทธศาสตร์

การปฏิรูประบบการศึกษา Big Rock ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ในภาพรวมของประเทศ
  2. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
  3. การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. การสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษา
  5. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  6. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา
  7. การพัฒนาครูตามเส้นทางวิชาชีพครูและได้ฝากข้อคิดในการทำงานแก่ข้าราชการทุกท่านนำไปปฏิบัติต่อไป