สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลอิงสมรรถนะของครูผู้สอนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป โดยกำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 238 คน วิทยากรหลัก วิทยากรประจำกลุ่ม และคณะทำงาน จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 265 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรหลัก และวิทยากรผู้ช่วยเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และคณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1