ป.โท ม.นอร์ทเชียงใหม่ สรุปการฝึกประสบการณ์ สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 บรรยายสรุปและถ่ายทอดประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ โดยวันนี้เป็นการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ในการนี้ ได้มีอาจารย์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ เดินทางมาสังเกตการณ์และ ประเมินการนำเสนออีกด้วย ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563