สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 298 ทุน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ขอชื่นชมและขอขอบคุณในความเอื้ออาทรของคณะผู้บริหารบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ที่มีต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบัน สพฐ. มีนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์กว่า 2 ล้านคน หากได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป การจัดกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นภาคเอกชนถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รวม 298 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,488,000 บาท ทั้งนี้ สพฐ. จะดูแลและกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินทุนที่ท่านได้สนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายงานให้ทราบเป็นระยะ ต่อไป

ด้าน นายจักรเพชร  ผรณจินดา ผู้แทนผู้บริหาร บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 3,174 ทุน รวมเป็นเงิน 13,166,000 บาท สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้เป็นปีที่ 15 บริษัทจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ได้แก่ สพป.อุดรธานี เขต 1 , สพม. เขต 20 , สพป.หนองคาย เขต 1 , สพม. เขต 21 , สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ สพม. เขต 19 แบ่งเป็นทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 150 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 148 ทุน รวม 298 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,488,000 บาท ซึ่งกำหนดลงพื้นที่เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2523 นี้

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน