สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาวิทยาการคำนวณของสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาวิทยาการคำนวณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยท่านประธานฯได้บรรยายพิเศษ มีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูมี ความรู้ความเข้าใจหลักการจัดกิจกรรมตาม ลักษณะธรรมชาติรายวิชาวิทยาการคำนวณ ส่งเสริมให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากการจัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนและเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีผลการประเมินในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ทุกโรงเรียน ๆ ละ 1คน โดยจัดประชุมแบ่งเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 ได้แก่ อ.จัตุรัส, อ.บำเหน็จณรงค์, อ.ซับใหญ่ คณะวิทยาการได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศชำนาญ

การพิเศษ ,นายนที เลิศคอนสาร ครูโรงเรียนบ้าน สะพานหิน,นายศิขรินทร์ โชติจันทร์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล