สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมสัมมนาครูผู้ สอนวิทยาการคำนวณ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาวิทยาการ คำนวณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโดม นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูผู้ สอนวิทยาการคำนวณ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาวิทยาการ คำนวณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยท่านประธานฯได้บรรยาย พิเศษ มีนางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดกิจกรรมตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา วิทยาการคำนวณ ส่งเสริมให้ผู้เข้าประชุม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากการจัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนและเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีผลการประเมินในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครูวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ทุกโรงเรียน ๆ ละ 1คน  ซึ่งรุ่นที่ 2 ได้แก่ อ.เทพสถิต, อ.หนองบัวระเหว,และ อ.เนินสง่า คณะวิทยาการได้รับความอนุเคราะห์จาก นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ,นายนที เลิศคอนสาร ครูโรงเรียนบ้านสะพานหิน,นายศิขรินทร์ โชติจันทร์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล