รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ.

โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ การทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ แผนการรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 รวมถึงการร่างคู่มือแนวทางการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพสำหรับสภานักเรียน และร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้จัดให้มีการสนทนาเรื่อง “คุณธรรมกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีความสมบูรณ์รอบด้าน ครอบคลุมทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน