สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต” วันที่ 18 กันยายน  2563 ณ ห้องผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2