คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้านิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยด้วย นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ,นางสาวณัฎนิช  บรรเทากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ,นางวาสนา  เชื้อจำรูญ และนางสาวบุญยกร  ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนสุจริตที่เข้าร่วมโครงการ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนืองในการนิเทศบูรณาการ เชื่อมโยงการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 งาน