เครือข่ายแม่ริม 1 จัด Symposium & MOU ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาสีขาว

เครือข่ายแม่ริม 1 จัด Symposium & MOU ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาสีขาว

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ, โรงเรียนบ้านกาดฮาว, โรงเรียนบ้านละลวกนอก, โรงเรียนบ้านสันคะยอม, โรงเรียนบ้านน้ำริน, โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5, โรงเรียนบ้านบ้านหนองปลามัน และโรงเรียนบ้านป่าติ้ว (เจ้าภาพ) จัดสัมมนาทางวิชาการ(Symposium) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU สถานศึกษาสีขาว ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 1 โดยดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน