สพป.ชม.2 ยกระดับผลการประเมิน ITA Online ด้วย POI MODEL และ 5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

สพป.ชม.2 ยกระดับผลการประเมิน ITA Online ด้วย POI MODEL และ 5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2(สพป.ชม.2) ได้ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) และรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ(ITA) ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึง 2562 มีผลคะแนนอยู่ ระหว่าง 83.38-89.017 ซึ่งทางผู้อำนวยการ สพป.ชม. 2 มีนโยบายให้ยกระดับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ในระดับ A – AA มีผลคะแนน 90.00 ขึ้นไป ผู้รับผิดชอบคือ นายรุ่งศักดิ์ ชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ในฐานะผู้รับผิดชอบการประเมินจึงได้คิดแนวคิดที่นำไปสู่การดำเนินงานพัฒนาทั้งระบบ คือ “การร่วมมือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน” และ 5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

นายรุ่งศักดิ์ ชนะสีพลี  อธิบายว่า แนวคิด POI Model (พี โอ ไอ โมเดล) ในการขับเคลื่อน ได้แก่ การมีส่วนร่วม Participation (P) ของบุคลากรภายใน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมและการประเมิน, วัฒนธรรมองค์กร(O) สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส และเทคโนโลยีสารสนเทศ Information technology (I) นำเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์ มาพัฒนาการทำงานให้ประหยัด สะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ส่วน 5 ขั้นตอนการดำเนินงานได้แก่ 1. วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม Participation (P) ของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อทราบข้อบกพร่อง 2. จัดทำโครงการเพื่อขจัดข้อบกพร่อง (1)โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)  6 กิจกรรม (2)โครงการ  “เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นจิตอาสาพัฒนาเขตสุจริต”  8 กิจกรรม 3. ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร(O)  และมีการกำกับติดตาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Information technology (I) มาช่วยในการเก็บข้อมูลและการติดตามงาน 4. ตรวจสอบและส่งข้อมูลการประเมิน ITA Online ก่อนที่จะส่งข้อมูล จัดให้มีตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม Participation (P) ของบุคลากร และ 5. สรุปและการประเมินผลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม Participation (P) ของบุคลากร

จากการการถอดบทเรียนพบว่าดำเนินงานที่สำเร็จ คือ 3 ข้อคิด พิชิต ITA Online ได้แก่ 1. ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของคนในองค์กร 2. ความเอาใจใส่และมีธรรมาภิบาลของผู้นำองค์กร 3. ความถูกต้องของข้อมูลและตรงต่อเวลา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย และตกผลึกความคิดจากที่ได้รับผิดชอบโครงการนี้มาตลอดระยะเวลา 6 ปีว่า “ผลคะแนน ITA นอกจากสะท้อนความโปร่งใสของหน่วยงานแล้ว ยังแสดงถึงความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในหน่วยงานรวมถึงความเอาใจใส่ และมีธรรมาภิบาลของผู้นำหน่วยงานด้วย”

ทั้งนี้ ยังไม่สารมารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด เช่น การขาดความร่วมมือ การขาดจิตสำนึกของบุคลากรบางกลุ่ม ซึ่งผู้บริหาร “ต้องใส่ใจ” และต้องหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป หากหน่วยงานใดที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปในทางที่ดี สามารถนำแนวคิดที่ข้าพเจ้าได้ค้นพบนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติประยุกต์ และต่อยอด ให้เข้ากับบริบทหน่วยงานได้ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี กล่าวในตอนท้าย