สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงเพื่อนำเข้าข้อมูลในการรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค สังกัด สพฐ.

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อนำเข้าข้อมูลในการรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค สังกัด สพฐ. ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ซึ่งต้องรายงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม โดยมี ผอ.กลุ่ม/หน่วย,ศึกษานิเทศก์,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่ได้ดำเนินโครการทุกโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.และสพป. ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง