สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจโรงเรียนด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 ในกิจกรรมการซักซ้อมความเข้าใจโรงเรียนด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ก่อนเปิดการอบรม ประธานฯ ได้นำผู้เข้าอบรมถวายสัตย์ปฏิญาณโรงเรียนคุณธรรม จากนั้นได้บรรยายพิเศษ การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานด้านบริหารการเงิน บัญชี ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ วิทยากรนำโดยนางนิสา อินพล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ,น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ,น.ส.บุญยกร ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.อาภรณ์ อ่อนวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในขำนาญการพิเศษ กลุ่มเป้าหมาย ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ โรงเรียนในสังกัด ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 250 คน ในการนี้มี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม,และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3