นายอัมพร พินะสา มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากร สพฐ. พร้อมปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กพฐ. วันแรก

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) โดยในช่วงเช้าได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานวันแรกในตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ. จากนั้นได้ร่วมพบปะพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด สพฐ. ที่มาร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ นายอัมพร พินะสา ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. ทั้งในเรื่องของการพัฒนาครู การขาดแคลนอัตรากำลังครู การลดภาระครูเพื่อให้ครูอยู่กับเด็กมากขึ้น โดยจะใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) และแพลตฟอร์ม DEEP เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาครู ในขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่จะมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน และจะไม่ทิ้งโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงจำเป็นต้องมีอยู่ เช่น โรงเรียนบนพื้นที่สูง เกาะแก่ง ก็ต้องส่งเสริมให้มีคุณภาพเช่นเดียวกัน ส่วนการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาจะเปลี่ยนจากเดิมที่อิงกับมาตรฐาน มาเป็นอิงกับสมรรถนะของเด็ก เพื่อให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นศักยภาพของเด็กมากกว่าด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งขั้นแรกต้องมีการสร้างหลักสูตรแล้วนำไปทดลองใช้ จากนั้นทำการขยายผลแล้วจึงประกาศใช้ต่อไป

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน