สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมประธานเครือข่ายและผู้รับผิดชอบการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ด้วย สพฐ. กำหนดให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบวิชาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึงนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงได้ประชุมประธานเครือข่ายและผู้รับผิดชอบการจัดงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อม โดยกำหนดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันทุกกิจกรรมในระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลโยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561