อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการสอนภาษาไทยระดับปฐมวัย

วันที่ 5 ตุลาคม 2563  นายสะอาด  อุสมา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการสอนภาษาไทยระดับปฐมวัยเพื่อเชื่อมโยงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูปฐมวัยในสังกัดเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมขุนคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ในการอบรมดังกล่าวมีกิจกรรมการสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นอนุบาล ให้ความรู้ทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย และแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับปฐมวัยสู่การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1