ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2561  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมสัมมนาฯ  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย ได้มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะเต่า และได้แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  จำนวน 2 ราย คือ นางอวยพร  ซุ่นกี่  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาแก้ว  และนายโกศล  สมคะเน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย หลังจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมสัมมนาฯ โดยมีประเด็นการประชุมสัมมนาฯ ดังนี้  1. การจัดการประเมินผลปีการศึกษา 2561 2. โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3. แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2562 4. แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 5. การขอจัดตั้งงบประมาณโครงการ New DLTV ปีงบประมาณ 2563 6. การป้องกันเพื่อไม่ต้องรับผิดในทางละเมิด –กรณีไฟไหม้โรงเรียน –กรณีสนามเด็กเล่น –กรณีโรงเรียนมีบ่อร้าง สระน้ำหรือบ่อน้ำที่ใช้ตามปกติ 7. กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องรายงานให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 8. มาตรการเร่งรัดการดำเนินการด้านยาเสพติด 9. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 10. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 11. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 12. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 13. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. (7 ธ.ค.61) 14. แนวทางการดำเนินการตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริงในห้องเรียน 15. ค่าเช่า INTERNET 16. ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ