สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม สพป.ชัยภูมิ เขต 3”

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม สพป.ชัยภูมิ เขต 3” โดยท่านประธานได้บรรยายพิเศษ และมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 80 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและนางสาวธนัญญา สูบโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ