เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานความคืบหน้า ตลอดจนนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการกองทุนการศึกษา อาทิ กิจกรรมขององคมนตรีในการพบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ของโรงเรียนในโครงการฯ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอนในโครงการฯ กิจกรรมประชุมสัมมนาอาสาสมัครโครงการฯ ประจำปี 2563 การพิจารณาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา และการประเมินคุณสมบัติการคัดเลือก “เด็กดี” เพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการกองทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองคมนตรี ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน