สพฐ.ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอน ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และบรรยายพิเศษการจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การจัดที่พักนอนสำหรับนักเรียนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ พัฒนาคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งลดความห่วงใยของผู้ปกครอง โดยที่มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จัดที่พักนอน จำนวน 32 โรงเรียน มีนักเรียนพักนอน จำนวน 1,702 คน มีรูปแบบการจัดที่หลากหลาย จึงดำริให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบที่พักนอนการดูแลนักเรียน ทั้งด้านคุณภาพการเรียน คุณธรรม ความปลอดภัย และสุขอนามัย เป็นต้น

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอน ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาขึ้น ประกอบด้วย อาสาสมัครส่วนกลาง อาสาสมัครพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รายงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการจัดเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการจัดที่พักนอนและอดีตนักเรียนพักนอน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่มีที่พักนอนและอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนพักนอน 1 คน จาก 32 โรงเรียน    ซึ่งมีนักเรียนพักนอน จำนวน 1,702 คน จากโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีที่รับนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุน ฯ 2 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย 1 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนพักนอน จำนวน 567 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 คน จาก 35 โรงเรียน

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน