ยินดี ชื่นชม ครูวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก  รับการประเมินรางวัลคุรุสภา รางวัลระดับชาติ

..**ยินดี ชื่นชม ครูวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก  รับการประเมินรางวัลคุรุสภา รางวัลระดับชาติ

..**วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสมชาติ  ไกรแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 และบุคลากรในสังกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  (ผอ.สพป.นศ.2) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารางวัลคุรุสภา  ประจำปี 2563 และให้กำลังใจนายวิรัตน์   ปุ๋ยกระโทก  ครูโรงเรียนวัดวัวรีบุญเลิศ  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัด นครศรีธรรมราช  ซึ่งได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับการประเมินรางวัลคุรุสภาต้นแบบระดับประเทศ เพื่อค้นหาครูต้นแบบที่ดีเป็นแบบอย่างต่อไป

..**นางโชคดี  จันทร์ทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กล่าวว่า นายวิรัตน์   ปุ๋ยกระโทก  เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาและ เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพ  มีความเสียสละ  อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ศิษย์  ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีสามารถเป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี  ซึ่งที่ผ่านมาได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี, ครูดีในดวงใจ, คุรุสดุดีและรางวัลครูผู้สอน “ดีเด่น”  ระดับประเทศ  และในการจัดการเรียนการสอนหวังเพื่อนักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ  “รู้เหตุ  รู้ผล รู้ตน รู้กาล รู้ประมาณ  รู้ชุมชนและรู้บุคคล” ในทุกการกระทำโดยคิดทบทวนอยู่เสมอว่า  “ไม่เอาเปรียบผู้อื่น  ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ก้าวร้าว และประกอบสัมมาอาชีพ”  หากทุกคนทำได้ดังนี้ จะเป็นสังคม “คุณธรรม”  ประเทศชาติจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไป