สพป.ปัตตานีเขต 2 จัดงาน Symposium “นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ”

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสะอาด  อุสมา  ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน Symposium “นวัตกรรมการศึกษา ตลาดนัดวิชาชีพ วันแห่งความภาคภูมิใจ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปุัตตานี เขต 2    ณ บริเวณโดมจัดงานของสำนักงาน ซึ่ีงมีการนำเสนอนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการรองรับศตวรรษที่ 21 ในงานมีการแสดงนิทรรศการอาชีพ และการมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ได้แก่ O-NET,NT และ I-NET สูงกว่าระดับประเทศ ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาขอให้โรงเรียนรักษาเกียรติคุณ ความดี ให้คงอยู่และเป็นแบบอย่างตลอดไปและขอให้โรงเรียนอื่นๆในสังกัดสามารถพัฒนาสู่จุดนี้ได้ให้มากที่สุดต่อไป