สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 19/2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 19/2563 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงหารือเรื่องการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และบุคลากร สพฐ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน