สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดกิจกรรมถอดประสบการณ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมถอดประสบการณ์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวรายงานโดย นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในการนี้นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มาพบปะ จากนั้น โรงเรียนได้นำเสนอการดำเนินงานที่ผ่านมา ช่วงบ่ายได้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ โดยมี นายบัณจง อัครประชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางวิมลรัตน์ อาษาศึก ครูโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง นางสุพรรณษา พันสีเงิน ครูโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด