สพม.19 ศึกษาดูงานระบบถ่ายทอดสด Facebook Live ที่ มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายกฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนายปิยณัฐ สุริยวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เข้าศึกษาดูงาน ระบบการถ่ายทอดสดออกอากาศทางเฟสบุ๊ค (Facebook Live) และเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการสื่อสารกับโรงเรียนในสังกัดและสาธารณชน ให้มีประสิทธิภาพ

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ พระมหาจิณกมล อภิรตโน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างดีเยี่ยม