ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(Coding for Teachers : C4T) รุ่นที่ 2

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(Coding for Teachers : C4T) โดยท่านประธานฯ ได้กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ มีนางสาวสมลักษณ์  วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ครูวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอจัตุรัส,อำเภอเนินสง่า,และอำเภอหนองบัวระเหว คณะวิทยาการนำโดยนางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พิเศษและคุณครูวิทยากรที่เป็นครูแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1, สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ สพม.25 (ขอนแก่น)