คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี(รอบที่ 1) จำนวน 2 โรงเรียน

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นายอัครเดช กลิ่นศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) ของนางยุพดี เอกบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย,คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้กำลังใจและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ จากนั้นเวลา 13.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) เข้าประเมินนางสายหยุด ผาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคร้อ ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ,คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้กำลังใจและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ