สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding for grade 1-3 Teacher : C4T-2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding for grade 1-3 Teacher : C4T-2) ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 โดยในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดยนางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรแกนนำของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูวิชาการ และครูที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding for grade 1-3 Teacher : C4T-2) กล่าวรายงานสรุปผลการอบรมโดย นางชญาภา สุริโย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ จากนั้นประธานในพิธี ได้กล่าวชื่นชมคณะวิทยากรที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ และครูผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจ ร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี และกล่าวปิดการอบรมพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม Roi-et Ballroom โรงแรมเอ็มแกรนด์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดณ ห้องประชุม Roi-et Ballroom โรงแรมเอ็มแกรนด์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพการอบรมวันที่ 1 คลิ๊กชมภาพการอบรมวันที่ 2