สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการ เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(Coding for Teachers : C4T) รุ่นที่ 3

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโดม นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(Coding for Teachers : C4T) โดยท่านประธานฯ ได้กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมีนางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 1)เพื่อ พัฒนาครูด้าน การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการ คำนวณ 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ครู วิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอเทพสถิต ,อำเภอ บำเหน็จณรงค์,และอำเภอซับใหญ่ คณะวิทยาการนำโดยนางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคุณครูวิทยากรที่เป็นครูแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1, สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ สพม.25 (ขอนแก่น)