สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำวิจัย

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น . นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประะธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำวิจัย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) สำหรับศึกษานิเทศก์ โดยมี ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย รวมถึงการสรุปการดำเนินงานในภาพรวม โดยการถอดบทเรียนจากการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต การจัดทำรายงานการวิจัยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) กลุ่มเป้าหมาย ศึกษานิเทศก์ จำนวน 15 คน และคณะกรรมการถอดบทเรียน จำนวน 15 คน วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์ จาก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รศ.ดร.กิตติพงษ์ ลือนามและ ดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ชำนายการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมระหว่งวันที่ 22 -23 ตุลาคม 2563 ณ แพรวาลัย รีสอร์ท อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา