สพม.19 อบรมผู้กำกับลูกเสือ ที่ ร.ร.หนองเรือพิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของการลูกเสือ กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานในกองลูกเสือ และความรู้เกี่ยวกับทักษะและพิธีการทางลูกเสือ สามารถวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนได้ รวมถึงเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือให้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น ให้กับครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู การศึกษาเอกชน การปกครองส่วนท้องถิ่นและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพครู รวมกว่า 150 คน

………………………………………………..