สพม.19 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (มีคลิป)

วันที่ 27 ตุลาคม  2563 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดการประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ให้กับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนในสังกัด 52 โรงเรียน กว่า 100 คน โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน

นายปฐมพงษ์  สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  กล่าวว่า ตามที่ ประเทศไทย เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) ตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปี 2018 รวม 7 ครั้ง และครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในปี 2022 เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแต่การประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลพบว่าปัจจัยหนึ่งมาจากการขาดการเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment)  และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทำข้อสอบของนักเรียน พบว่า ความสามารถในการทำข้อสอบของนักเรียนลดลงทุกด้านของการประเมินแสดงให้เห็นว่าความสามารถหรือทักษะความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์มีผลต่อคะแนนสอบ PISA ของนักเรียนไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลการประเมินนานาชาติตามโครงการ PISA ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (PISA 2022) ให้กับโรงเรียนในสังกัด

เพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) ให้กับครูแกนนำโรงเรียนในสังกัด และเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนในสังกัด 52 โรง จำนวนกว่า 100 คน

…………………………………………..

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=4099504086742973