ผอ.สพป.สิงห์บุรี รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา , ผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ให้การต้อนรับ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  นายกำจัด คงหนู อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ และ ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพท. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรี ในการนี้ สพป.สิงห์บุรี ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน สพป.สิงห์บุรี และสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่เครือข่ายการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายประธานกลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่ฯ และ สื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับทราบและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ