สพป.สิงห์บุรี พัฒนาธุรการโรงเรียน

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมมอบนโยบายและให้โอวาทเป็นการปฐมนิเทศ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ จำนวน 96 คน ตามนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ มีการรับฟังนโยบายโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการถ่ายทอดสดระบบ Conference การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการอบรมภายใต้กรอบแนวคิด “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน 1)ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2) งานธุรการ 3) งานพัสดุ 4) งานข้อมูลสารสนเทศ 5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV 6) ความรู้เรื่องระบบ NEW DLTV และ 7) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน