สพป.พิษณุโลก เขต 1 ส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียนสายอาชีพระบบ “ทวิภาคี” ปีการศึกษา 2564

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาธุรกิจและชุมชน ( BLC ) ดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพระบบ “ทวิภาคี” ภายใต้โครงการส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน มุ่งมั่นสร้างอาชีพ ปีการศึกษา 2564  สนองนโยบายการพัฒนาเด็กของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่มีความต้องการคนที่มีทักษะที่จำเป็นต่อภาคธุรกิจ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันพบว่าเด็กส่วนใหญ่ยังนิยมศึกษาต่อสายสามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษา ซึ่งความเป็นจริงมีตลาดแรงงานรองรับมากกว่าเด็กที่จบการศึกษาสายสามัญ จึงเป็นช่องว่างในการพัฒนาทักษะ และสร้างอาชีพในอนาคต  อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีพให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ 50 : 50 ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท โดยตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ ความถนัดและมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษา จึงดำเนินโครงการส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน มุ่งมั่นสร้างอาชีพปีการศึกษา 2564  โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่  4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล  ให้กับ นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  จำนวน 99 คน ผู้ปกครองนักเรียน 40 คน ครูแนะแนว 14 คน รวมทั้งสิ้น 153 คน  ได้รับความร่วมมือจากนายชัยโรจน์ เตชะเกสรี กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเทพนคร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาธุรกิจและชุมชน ( BLC ) นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และนายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพระบบ “ทวิภาคี” การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เป็นอย่างมาก ซึ่งคาดว่าปีการศึกษา 2564  จะมีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าศึกษาสายอาชีพไม่ต่ำกว่า 50 คน

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=educationplk1&set=a.4569884656415071

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1: ภาพ/ข่าว