สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมดีเด่นด้านดนตรี กีฬาและศิลปะบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายบุญรอด จงมุม รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมดีเด่นด้านดนตรี กีฬาและศิลปะบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน โดยมีนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เป็นการดำเนินงานสืบเนื่องจากการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทำให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้รับโอกาสในการเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ ประสบผลสำเร็จในการได้เหรียญทองหลายรายการ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาครูให้ก้าวทันต่อกระบวนการเรียนการสอนศิลปะและเป็นต้นแบบของนักเรียนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์สามารถต่อยอดให้นักเรียนไปได้สูงสุดตามศักยภาพ จึงจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ขึ้น ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร นำโดยท่านรองศาสตราจารย์นพดล เนตรดี หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์อรรนพ วุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(วิทยาลัยเพาะช่าง) นางจันทร์ตรี พาระพันธ์ ครูโรงเรียนโยธินนุกูล อำเภอเมืองนครราขสีมา นายพัฒนพงศ์ พาระพันธ์ ครูโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 1.ครูผู้สอนศิลปะโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนละ 1 คน ทุกโรงเรียน 2.ครูผู้สอนศิลปะโรงเรียนระดับประถมศึกษารับสมัครจำนวน 60 โรงเรียน ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ