สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV และร่วมชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้มีกิจกรรม หน้าที่/บทบาท ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน PLC และการสร้างเครือข่าย และหลังจากนั้น ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้พบปะพูดคุย ให้ข้อคิดกับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ดังกล่าว