สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมถอดบทเรียน การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมถอดบทเรียน การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิทยากรได้ความอนุเคราะห์จาก นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ นายธเนศร ใบปก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา นายดวงชัย มงคลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา และคณะครูจากโรงเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริต ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 54 โรงเรียน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม M Grand อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด